Monday, June 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

영안장로교회

양병희 목사

"제정신을 회복해야 한다(눅 8:26~39)" https://youtu.be/azEi53YvwV0?si=LChoB6gH_clri5aE        

양병희 목사

"빈들에서 일어난 기적(마 14:15~21)" https://youtu.be/351h2lp0Hqg?si=zCUMMc_NXjKLCTkz        

양병희 목사

"균형잡힌 초대교회(행 2:37~47)" https://youtu.be/2Am-cUyf5h8?si=zhPbOLtLuypg9YLx        

양병희 목사

"육체의 소욕과 성령의 충돌(갈 5:16~26)" https://youtu.be/NySqYnZ1vJ8?si=OSjsCU9LluE4wOUY        

양병희 목사

"성도는 예수의 증인들이다(행 1:4~8)" https://youtu.be/iqdSAczezQ8?si=0nW6B4Z3StVKl6ff        

양병희 목사

"가정은 행복의 통로(잠 15:16~22)" https://youtu.be/QzVm0D7lpvg?si=_7Yvab9zf4ou_tP_        

양병희 목사

"행복한 가정 관계를 회복하라(엡 6:1~4)" https://youtu.be/mTRFNLT2sHc?si=Mk1AXu3xpNABOH3b        

양병희 목사

"기준을 하나님께 정하면 답이 보인다(왕하 18:1~8)" https://youtu.be/Yx-iPGxxkmQ?si=APH45jSDrrdiIv62        

양병희 목사

"경주자의 우선순위(고전 9:24~27)" https://youtu.be/VYuPj-e5L58?si=EK_09DZXxa6zUTe6        

양병희 목사

"모세를 부르신 하나님(출 3:1~8)" https://youtu.be/4GWrJsxKJ88?si=OaouxrKncdXYUGfX        

Latest news

- Advertisement -spot_img