Sunday, May 19, 2024
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

양병희

양병희 목사

"성도는 예수의 증인들이다(행 1:4~8)" https://youtu.be/iqdSAczezQ8?si=0nW6B4Z3StVKl6ff        

양병희 목사

"가정은 행복의 통로(잠 15:16~22)" https://youtu.be/QzVm0D7lpvg?si=_7Yvab9zf4ou_tP_        

양병희 목사

"행복한 가정 관계를 회복하라(엡 6:1~4)" https://youtu.be/mTRFNLT2sHc?si=Mk1AXu3xpNABOH3b        

양병희 목사

"기준을 하나님께 정하면 답이 보인다(왕하 18:1~8)" https://youtu.be/Yx-iPGxxkmQ?si=APH45jSDrrdiIv62        

양병희 목사

"경주자의 우선순위(고전 9:24~27)" https://youtu.be/VYuPj-e5L58?si=EK_09DZXxa6zUTe6        

양병희 목사

"모세를 부르신 하나님(출 3:1~8)" https://youtu.be/4GWrJsxKJ88?si=OaouxrKncdXYUGfX        

양병희 목사

"성문에 빗장을 치라(느 7:1~4)" https://youtu.be/6OHSCqOgS5Y?si=K-reECUu4TUOUa1u        

양병희 목사

"도마가 부활의 주님을 만났습니다(요 20:19~29)" https://youtu.be/o66doFLyVD8?si=7jz4Y74_xiU3yE7R        

양병희 목사

"주님의 우선순위(막 1:35~39)" https://youtu.be/gtZ7jNhDJ5M?si=IcpYRN2cveedtyCf        

양병희 목사

"바라바뱌 예수냐(마 27:16~26)" https://youtu.be/o8MZpESrgfc?si=8sVVE-LofXd9PvGJ        

많이 본 기사

- Advertisement -spot_img