Sunday, May 19, 2024
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

김삼환

김삼환 목사

“주 예수를 믿으라(행 16:31)” https://www.youtube.com/live/mX5W_WBWQ78?si=7Si_h4af0ndeg3FX

김삼환 목사

“제사로 부름받은 백성(시 50: 1~5, 14~15, 22~23)” https://www.youtube.com/live/wyzRAZRb8uM?si=SwgdzA19LcB7g7hR

김삼환 목사

“성막 위에 머무는 구름(민 9:15~23)” https://youtu.be/_0Ri6h0VLZw?si=S36yDX9fFQRaLbIE

김삼환 목사

“교회는 예수 그리스도의 몸(엡 1:20~23)” https://www.youtube.com/live/9ipY7CqVWi8?si=oFDDCdv2JRd4iJnJ

김삼환 목사

“예수 그리스도, 그는 광야교회(히 10:7~14, 19~20)” https://youtu.be/mkD1UIutmgA?si=bGOiQeMOllUDRCti

김삼환 목사

“광야의 교회, 광야의 성도(마 3:1~6)” https://youtu.be/3hSeh-z0_Gg?si=sGLPCYG6PkFouccf

김삼환 목사

“화목제물(롬 5:8~11)” https://youtu.be/47Ur1Oh3kd0?si=06bvgkE4_8_iAK9y

김삼환 목사

“화목제물(롬 5:8~11)” https://youtu.be/47Ur1Oh3kd0?si=06bvgkE4_8_iAK9y

김삼환 목사

“구원의 잔치(눅 15:1~7)” https://youtu.be/oSYeSP76fu8?si=dXle15d-_fppW22U

김삼환 목사

“수요기도회: 텅텅 비운 삶(빌 2:1~11)” https://www.youtube.com/live/qTtZR_gvMpY?si=XnOKgGKHPFK1skuZ

많이 본 기사

- Advertisement -spot_img