Friday, July 12, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

김삼환 목사

김삼환 목사

"사명을 사랑하는 교회(행 6:1~7)” https://www.youtube.com/live/d1eZKGJpT6I?si=f5XcEeXuQVZoHnDw

김삼환 목사

"주님이 세운 교회, 그곳에 인류, 국가, 우리의 미래가 있다(마 16:15~20)” https://youtu.be/0KoN__scuP8?si=KiupISFRTmBPxcw2

김삼환 목사

"김삼환 원로목사 새벽기도회(마 13:44)” https://youtu.be/fiqFVmNZbwc?si=EnR0lcspJwgY9FQG

김삼환 목사

"김삼환 원로목사 새벽기도회(살전 3:9)” https://youtu.be/-j2O-I0h5hc?si=cdZnL67wkw-5sppd

김삼환 목사

김삼환 원로목사 수요기도회 - “요단을 건너라(수 3:1~5)” https://www.youtube.com/live/TMai3SZmDXQ?si=n_V67n4K8nljRWbr

김삼환 목사

김삼환 원로목사 - “새벽기도회(딤후 4: 1~6)” https://youtu.be/qQ5ED1e8PXo?si=lk6-Br9Fsri-Ws-p

김삼환 목사

“눈물병(시 56:1~13)” https://www.youtube.com/live/le6QBXKTay8?si=w6c9cJ3s7IJjTJPr

김삼환 목사

“주 예수를 믿으라(행 16:31)” https://www.youtube.com/live/mX5W_WBWQ78?si=7Si_h4af0ndeg3FX

김삼환 목사

“제사로 부름받은 백성(시 50: 1~5, 14~15, 22~23)” https://www.youtube.com/live/wyzRAZRb8uM?si=SwgdzA19LcB7g7hR

김삼환 목사

“성막 위에 머무는 구름(민 9:15~23)” https://youtu.be/_0Ri6h0VLZw?si=S36yDX9fFQRaLbIE

Latest news

- Advertisement -spot_img